Algyő nagyközség múltjához, 19. század végi, 20. század eleji történelméhez szervesen hozzá tartozik Fehér Ignác személye, ki 1896 november elsejétől meghívás alapján került az algyői iskola tanítói székébe.Félkövér
Ám lássuk, ki is volt Fehér Ignác.
Gyergyócsomafalván született, a Gyergyói-medence egyik legszebb vidékén, Fehér Miklós és Szilágyi Karolina gyermekeként, 1876. július 25-én.
A székelyek azon szűk rétegéhez tartozott a Fehér család, akik évszázadokra visszamenően lovas katonai feladatokat láttak el a határ védelmében. Felmenőik lófő székelyként jelentős gazdasági hatalommal rendelkeztek, gazdasági kiváltságukat az első világháború kitöréséig megőrizték.
Fehér Ignác elemi iskolai és gimnáziumi tanulmányai befejezése után a Római Katolikus Tanítóképzőbe iratkozott be Csíksomlyóra. A tanítóképzőben széleskörű tudásra tett szert. Hit-és erkölcstant, neveléstant, oktatási módszertant, magyar nyelvet és irodalmat, német nyelvet, alkotmánytant, történelmet, földrajzot, gazdaságtant, számtant-és mértant, rajzot, szépírást, éneket, hangszeres zenét tanult valamint tanítási gyakorlatokat végzett. Tanítói oklevelet 1895-ben kapott, jól megfelelvén a kiszabott követelményeknek.
1896 november 1-től meghívás alapján került az algyői községi iskolához.
Az iskola államosítása után, 1900 január 1-től állami tanító lett.
A község szegény volt, két tantermes iskolájában több mint 120 gyermek tanult, ezért a tanító nagy energiát fordított arra, hogy megnyerje a község és a tanfelügyelőség támogatását arra, hogy egy új iskola épülhessen a belterületen. Az iskola felépüléséig eltelt három év a legnagyobb terheket rótta rá.
Közben folyamatosan továbbképezte magát, kosárfonást, szőlő-és borászati ismereteket, méhészkedést tanult és ismereteit sikerrel adta tovább a község lakóinak. Például a kosárfonást olyan szintre emelte, mellyel egyre versenyképesebb árukat tudtak előállítani az ezzel foglalkozók.
Algyőn 1900-ban megalakult a Hitelszövetkezet, melynek könyvelője Fehér Ignác lett, 1914-ig végezte ezt a felelősségteljes munkát. Leszerelése után a maga által alapított Hangyaszövetkezet elnöke lett. 1899-ben házasságot kötött Gerzsány Emma tanítónővel, tíz gyermekükből nyolc felnőtt.
Fehér Ignác nagy teherbírású tanító, és még nagyobb tudású polihisztor volt. Fáradhatatlanul dolgozott az iskolában, a Hitelszövetkezetben, nyáron pedig a Pallavicini-birtokon, a cséplőgépeknél.
Algyői munkássága példaértékű és sokrétű. Tanítói képességének., tudásának minden cseppjét az iskolai munka 24 éve alatt kamatoztatta.
Nem kis erőfeszítéseket tett azért hogy a község életében olyan tevékenységet fejtsen ki, amellyel a felnőtt lakosság boldogulását is szolgálta.
A 2011 őszén átadott, Fehér Ignácról elnevezett iskola méltó emléket állít a fáradhatatlan, minden időben példamutatóan helytálló tanítónak, ki példaként áll a jelen és a jövő tanítói, tanárai és a község polgárai előtt.

Forrás: Baghyné Makra Ilona: Fehér Ignác, Algyő első iskolaigazgatója