Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Algyő, Egészségház u. 42. szám alatti 2. számú, 3. számú, valamint 4. számú üres bérlakások költségalapú, legfeljebb 5 évre történő bérbeadására.
1. A pályázaton részt vehetnek:
 • önálló lakástulajdonnal, lakásbérleti joggal nem rendelkező házaspárok, élettársi kapcsolatban élő és egyedülálló személyek
 • kereső tevékenységet folytatnak, vagy más állandó jövedelemmel rendelkeznek és az együtt élők havi nettó jövedelme legalább 100.000,- Ft/hó
 • a pályázatot benyújtó személy magyar állampolgár
 • legalább egy éve állandóan bejelentett lakóhellyel rendelkeznek Algyőn
 • 4 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot fizetnek meg
2. Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, akik:
 1. vállalják, hogy 5 évnél rövidebb idő alatt megszerzik a saját tulajdonú lakásukat, vagy lakásproblémájukat más módon megoldják.
 2. lakáselőtakarékossági szerződéssel rendelkeznek
 3. egy vagy több gyermeket nevelnek
 4. első lakásszerzők
3. Kizáró okok (a pályázónak):
 • a szerződés megkötésének időpontjában kiskorú
 • lakást, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiséget önkényesen foglalt el, s annak elhagyásától, illetve kiürítésétől számítva 10 év még nem telt el,
 • korábbi lakásbérleti jogviszonya 5 éven belül lakbérhátralék, rendeltetésellenes használat, vagy más neki felróható magatartás miatt szűnt meg,
 • lakásbérleti jogáról térítés ellenében lemondott, és a lemondás elfogadása óta 5 év még nem telt el
 • lakástulajdonát 3 éven belül elidegenítette
 • 60 napon túli köztartozása áll fenn
 • Valótlan adatok közlése esetén a pályázat érvénytelen.
4. A lakások adatai:
 1. Algyő, Egészségház u. 42. emelet 2. sz., 50,8 m2 alapterület, 1,5 szoba, komfortfokozata: összkomfort, bérbeadás jogcíme: költségalapú, lakbér 24.739,- Ft/hó, további években a képviselő-testület által meghatározottak szerint.
 2. Algyő, Egészségház u. 42. emelet 3. sz., 79,5 m2 alapterület, 3 szoba, komfortfokozata: összkomfort, bérbeadás jogcíme: költségalapú, lakbér 38.716,- Ft/hó, további években a képviselő-testület által meghatározottak szerint.
 3. Algyő, Egészségház u. 42. emelet 4. sz., 79,5 m2 alapterület, 3 szoba, komfortfokozata: összkomfort, bérbeadás jogcíme: költségalapú, lakbér 38.716,- Ft/hó, további években a képviselő-testület által meghatározottak szerint.
5. A pályázatokat Algyő Nagyközség Polgármesteréhez (6750 Algyő, Kastélykert u. 40) kell benyújtani 2012. július 18-án 12 óráig a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető pályázati adatlap kitöltésével.
6. A pályázatok elbírálásának ideje: 2012. júliusi Képviselő-testületi ülés. Az eredményről az érintettek írásban értesülnek. Az értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül köthető meg a lakásbérleti szerződés, amennyiben erre pályázó hibájából nem kerül sor, a bérlőkijelölés hatályát veszti.

Forrás: Herczeg József polgármester